Regulamin korzystania z usługi reklamy na Facebooku i Google oferowanej przez firmę Horodocka, Lwow

  1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin definiuje zasady korzystania z usługi reklamy na platformach Facebook i Google świadczonej przez firmę Horodocka, z siedzibą w Lwowie, NIP: 123-45-67-890. 1.2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z zobowiązaniem do jego przestrzegania.
  2. Zakres usługi 2.1. Firma Horodocka świadczy usługi z zakresu przygotowania, uruchamiania i monitorowania kampanii reklamowych na platformach Facebook i Google. 2.2. Szczegółowy zakres oraz specyfikacja świadczonej usługi określona jest w indywidualnej umowie zawartej z klientem.
  3. Warunki płatności 3.1. Płatność za usługę dokonywana jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 3.2. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, firma Horodocka zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz wstrzymania świadczenia usług do momentu uregulowania zobowiązania.
  4. Poufność 4.1. Firma Horodocka zobowiązuje się do nieujawniania informacji o klientach oraz danych z kampanii reklamowych trzecim osobom. 4.2. Zakaz ujawniania informacji obowiązuje przez okres 5 lat od zakończenia współpracy.
  5. Odpowiedzialność 5.1. Firma Horodocka dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprzewidziane zmiany w działaniu platform Facebook i Google, które mogą wpłynąć na efektywność kampanii. 5.2. Odpowiedzialność firmy Horodocka ogranicza się do kwoty wynagrodzenia za daną usługę.
  6. Reklamacje 6.1. W przypadku niezadowolenia z usługi, klient ma prawo złożyć reklamację pisemnie w ciągu 14 dni od daty zakończenia danej kampanii. 6.2. Firma Horodocka zobowiązuje się rozpatrzeć każdą reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania i odpowiedzieć na nią pisemnie.
  7. Postanowienia końcowe 7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Polsce. 7.2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji usługi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Horodocka.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2023